Vedtægter / Generalforsamling

Vedtægter for AIK Fitness 

 

 • 1. Navn og hjemsted
 • 2. Formål
 • 3. Medlemskab
 • 4. Indmeldelse
 • 5. Udmeldelse
 • 6. Kontingent
 • 7. Udelukkelse og eksklusion
 • 8. Ordinær generalforsamling
 • 9. Dagsorden
 • 10. Generalforsamlingens ledelse m.v.
 • 11. Ekstraordinær generalforsamling
 • 12. Bestyrelse – valg
 • 13. Tegningsret
 • 14. Regnskab
 • 15. Revision
 • 16. Vedtægtsændringer
 • 17. Foreningens opløsning

 

 • 1 Navn og hjemsted

 

Foreningen AIK Fitness har hjemsted i Stevns Kommune, er stiftet i år 2012. Foreningen er stiftet i samarbejde mellem AIK 65 Strøby Gymnastik, AIK 65 Strøby Badminton, AIK 65 Strøby Fodbold og Stevns Floorball Klub.

 

 • 2 Formål

 

Foreningens formål er at drive et fitness center i Strøbyhallen til gavn for moderforeningernes medlemmer og borgerne i Strøby-Strøby Egede- Vallø området og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

 

 • 3 Medlemskab

 

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 13. år. Personer under 18 år optages efter samtykke fra respektive forældre eller værger.

 

 • 4 Indmeldelse

 

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Ved indmeldelse aftales en medlemsperiode og der betales forud for den aftalte periode. Medlemskabet kan forlænges ved en aftaleperiodes udløb på samme vilkår for betaling.

 

 • 5 Udmeldelse

Udmeldelse kan ske ved udløb af aftaleperiode. 

 

 • 6 Kontingent

 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

 • 7 Udelukkelse og eksklusion

 

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt foreningens ordensregler for ophold i og omkring Fitness-centeret og benyttelse af foreningens udstyr overtrædes.

Beslutning om udelukkelse eller eksklusion træffes af AIK Fitness’s bestyrelse

Kontingent refunderes ikke i tilfælde af udelukkelse eller eksklusion

 

 • 8 Ordinær generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

 

Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 uges varsel med opslag på i Strøby Hallen og ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og revideret regnskab.

 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 3 d før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på klubben hjemmeside.

 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

 • 9 Dagsorden

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3) Forelæggelse af det godkendt regnskab for det forløbne år.

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af bestyrelse samt bilagskontrollant og bilagskontrollant-suppleant, jvf. § 12

7) Eventuelt

 

 • 10 Generalforsamlingens ledelse m.v.

 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. §

16 og § 17

 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år. 

 

 • 11 Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en

femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelse fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m.

gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

 • 12 Bestyrelse – valg

 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

 

Bestyrelse består af en repræsentant fra hver de fire moderforeninger, og der kan ikke vælges mere end en repræsentant fra hver af de 4 moderforeninger. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær. Repræsentanter fra AIK 65 Strøby Gymnastik og AIK 65 Strøby Badminton er på valg i lige år og repræsentanter fra AIK 65 Strøby Fodbold og Stevns Floorball er på valg i ulige år. Hvis et bestyrelsesmedlem får forfald skal de respektive moderklub indstille en suppleant.

 

 • 13 Forretningsorden og tegningsret

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden som skal godkendes i moderklubbernes bestyrelser. Dog gælder følgende regler:

 • Foreningen tegnes af formanden. 
 • Ved økonomiske dispositioner over kr.50.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
 • Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. 
 • Låneoptagelse skal ligeledes godkendes på generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden er til stede.
 • Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne.

 

 • 14 Regnskab

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december

til revisoren.

 

Driftsregnskab og status forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet

med revisorens påtegning og underskrift.

 

 • 15 Bilagskontrol

 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en bilagskontrollør og en bilagskontrollørsuppleant.

Revisorformen er regnskabsmæssig kontrol, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

bilagskontrolløren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 • 16 Vedtægtsændringer

 

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for

forslaget.

 

 • 17 Foreningens opløsning

 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne

stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

Ved beslutning om foreningens opløsning overgår en eventuel formue til moderklubberne i samme forhold som disse investerede startkapital ved etableringen af AIK Fitness. 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamlingen for AIK Fitness den 11. december 2012


Læs referat af generalforsamling 2021. Tryk på link:

aik_generalforsamling.2021