Strøby Idrætscenter, Lendrumvej 3, 4671 Strøby

Vedtægter for AIK Fitness

Vedtaget på stiftende generalforsamlingen for AIK Fitness den 11. december 2012
Reviderede vedtægter godkendt på ekstra ordinær generalforsamling d. 12. september 2013.

Indholdsfortegnelse

1. Navn og hjemsted

Foreningen AIK Fitness har hjemsted i Stevns Kommune, er stiftet i år 2012. Foreningen er stiftet i samarbejde mellem AIK 65 Strøby Gymnastik, AIK 65 Strøby Badminton, AIK 65 Strøby Fodbold og Stevns Floorball Klub.

2. Formål

Foreningens formål er at drive et Fitnesscenter i Strøbyhallen til gavn for moderforeningernes
medlemmer og borgerne i Strøby, Strøby Egede og Vallø området og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

3. Medlemskab

Alle, som er fyldt 13 år, kan blive medlem af foreningen. Personer under 18 år optages efter samtykke fra respektive forældre eller værger.

4. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside. Ved indmeldelse vælges en
abonnementsperiode, og der betales forud for den aftalte periode. Abonnementet forlænges automatisk, indtil dette aktivt opsiges.

5. Udmeldelse

Udmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens mail. Abonnement tilbage betales ikke.

6. Abonnement

Abonnement, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

7. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt foreningens ordensregler ikke overholdes. Abonnementet tilbagebetales ikke ved udelukkelse eller eksklusion.
Beslutning om udelukkelse eller eksklusion skal godkendes af bestyrelsen.

8. Bestyrelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til
vedtægterne.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, en repræsentant fra hver de fire moderforeninger samt et
valgt medlem på den årlige generalforsamling.

Det valgte medlem sidder for en periode på 1 år. De udpegede repræsentanter sidder i 2 år.

Repræsentanter fra AIK 65 Strøby Gymnastik og AIK
65 Strøby Badminton udpeges lige år, og repræsentanter fra AIK 65 Strøby Fodbold og Stevns Floorball udpeges i ulige år.

Hvis et bestyrelsesmedlem får forfald skal de respektive moderklub indstille en suppleant. 

Der vælges ligeledes en suppleant for det valgte medlem for en periode på 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær.

9. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer med et aktivt abonnement, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel via vores interne nyhedsbrev, ved
opslag i centret og på foreningens hjemmeside samt Facebook med angivelse af dagsorden.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på foreningens hjemmeside.

Forslag til valgt medlem til bestyrelsen skal oplyses til bestyrelsen senest 7 dage før
generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

A. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af det godkendt regnskab for det forløbne år.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til godkendelse.
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af medlemsrepræsentant til bestyrelse samt suppleant
7) Valg af bilagskontrollant
8) Eventuelt

B. Generalforsamlingens ledelse mv.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning
kvalificeret majoritet – jvf. § 14 og § 15

C. Valg til bestyrelsen

Blandt de, af foreningens medlemmer, foreslåede kandidater, vælger generalforsamlingen et
medlem samt en suppleant til bestyrelsen. Begge er valgt for 1 år.

10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst en
femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelse fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning mm. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

11. Tegningsret

• Foreningen tegnes af formanden.
• Ved økonomiske dispositioner over kr.50.000 kræves dog underskrift af formand og
kasserer i forening.
• Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
• Låneoptagelse skal ligeledes godkendes på generalforsamlingen.
• Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden
eller kasserer er til stede.
• Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne.

12. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til bilagskontrollanten.

Driftsregnskab og status forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være
forsynet med bilagskontrollantens påtegning og underskrift.

13. Bilagskontrol

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en bilagskontrollant.

Revisorformen er regnskabsmæssig kontrol, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Bilagskontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

14. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer skal udsendes med dagsorden til generalforsamling.

15. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til
stede.

Ved beslutning om foreningens opløsning overgår en eventuel formue til moderklubberne i
samme forhold som disse investerede startkapital ved etableringen af AIK Fitness.