Vedtægter / Generalforsamling

Referat af generalforsamling i AIK Fitness 8.marts 2023

Referat af generalforsamling i AIK Fitness 8.marts 2023

1. Dirigent: Egon Wille, referent: Ellen Sørensen
2. Bestyrelsens beretning:

Velkommen til Generalforsamling i AIK Fitness.
Som lovet i beretningen fra sidste år, bliver Corona heldigvis kun en parentes, ingen forstyrrende elementer
fra den kant.
Vi havde i efteråret en ekstra ordinær generalforsamling, som primært blev holdt for at imødekomme et
ønske om ændring af vores vedtægter, så der kom et medlem i bestyrelsen ind fra medlemmerne, dette
lykkedes heldigvis og bestyrelsen består nu af 4 medlemmer fra moderforeningerne og et medlem fra
medlemmerne. Ved samme lejlighed fik vi tilrettet vedtægterne så de er mere tidssvarende.
Vi har i 2022 formået at øge antallet af medlemmer fra 852 til 979 i 2022 og dermed er vi igen på højde
med tidligere års flotte medlemstal. Vi har også kunne fastholde et godt team af frivillige til vores center og
ligeledes set flere nye komme ind og hjælpe til.
Vi vækster stort set ens hele vejen igennem, hvis vi ser på aldersfordelingen, vores største gruppe er
medlemmer mellem 40 og 59 år og både i 2021 og 2022 udgør de ca. 39% af vore medlemmer. Fordelingen
mellem køn er også stadig den samme, ca. 45% kvinder og 55% mænd.
Det er dejligt at se, at vi fastholder de unge mennesker i centeret og med 131 medlemmer under 18 år,
giver det håb en god fremtid.
Medlemstilgangen sætter også sine tydelige spor i regnskabet for 2022, vi leverer et ekstra ordinært flot
resultat på ca. kr. 450.000 i overskud.
Regnskabet bærer også præg af, at der ikke har været nogle ekstra ordinære udgifter i løbet af året.
Vi valgte sidst i 2022, på opfordring fra cykel teamet at bestille nye spinning cykler, som nu er leveret og
taget i brug.

Vi vil, som vi altid har gjort, naturligvis lytte til jeres ønsker om nye maskiner, ændringer i indretning og
hvad der ellers måtte være. Vi i bestyrelsen tager jeres ønsker serøst og vil sammen med jer bestræbe os
på, at gøre de tiltag der giver mest og bedst mening for flest mulige af vores medlemmer.
Som nævnt sidste år, var håbet at vores Padel banner kunne tages i brug i 2022, det er som bekendt ikke
sket. Færdiggørelsen har taget længere tid end vi havde håbet og regnet med og da endelig Tress havde sat
bannerne op, var det efterår, så skulle belægningen omkring bannerne etableres, det har desværre også
været en udfordring, da dem der skulle lave dette arbejde for Tress, ikke kunne leve op til det aftalte.
Men det blev løst og AIK Fonden og Stevns Kommune har også været med til at gøre adgangen til bannerne
og hele området omkring dem mere indbydende.
Sidst men ikke mindst ifht. Padelbannerne, er det vores mål at vi åbner d. 1. april, når alle test med
bookning og betaling er gennemført med vores spanske samarbejdspartner.

Vi har noget tilgode på hyggekontoen, så vi vil i bestyrelsen inden udgangen af april, sætte dato på en
sommerfest og vores julefrokost. Vi vil ligeledes ved samme lejlighed lave en møde kalender, hvor der vil
blive lagt 3 årlige fællesmøder ind for vores frivillige i centeret, vi ved det har været efterspurgt.
Til sidste skal der lyde en stor tak til alles vore medlemmer for jeres opbakning til vores center og en
kæmpe tak til de frivillige som bruger mange timer på at få det hele til at fungere.
Ligeledes en stor tak til hallens personale.

3. Regnskab: Kim fremlagde regnskabet. Kontingentindbetalingerne var tilbage på før corona niveau,
og regnskabet viste et overskud på 453.455kr, hvilket kan siges at være tilfredsstillende.
Spørgsmål/kommentarer til regnskabet:
Der er ikke udloddet midler til de øvrige foreninger – endnu??
Der blev udtrykt kritik af bestyrelsens manglende kommunikation ang. padelbanerne. Investeringen
burde have været fremlagt på tidligere generalforsamlinger. I denne sammenhæng blev der også
spurgt efter forslag til vedtægtsændringer.
Carsten oplyste, at padelbanerne skal generere overskud til sportsaktiviteter i området, men
fitnesscentret hæfter for et evt. underskud.
De store forskelle mellem budget og regnskab forklarede formanden med et nyt bogføringssystem.
De nye cykler kommer på 2023 regnskab.
Der blev udtrykt ønske om at regnskabet blev udsendt før generalforsamlingen.
Hvad består udgifterne under rengøring i: løn til rengøringspersonale, rengøringsartikler, vask af
klude osv.
4. Budget: Kim fremlagde budgettet. Der regnes med flere medlemmer i fitnessafdelingen og
padelbanerne ventes også at give et overskud.
Under kommentarer til budgettet, blev det bemærket, at der er indkommet forslag om at der
afsættes 200.000 til fornyelse i fitnesscentret, samt 20.000 til infoskærme. Forslagene blev
vedtaget under pkt. 5 (se senere) og beløbene indsættes i budgettet.
Afskrivninger: padelbaner og cykler
Det blev bemærket, at der ikke er taget stilling til eventuel undervisning af padelinstruktører.

5. Indkomne forslag:
1. Generalforsamlingen besluttede at der afsættes 200.000 til fornyelse af centret.
Instruktørernes forslag nåede desværre ikke frem til generalforsamlingen, men den vil blive
forelagt bestyrelsen inden arbejdet sættes i værk.

2. Der sættes infoskærme op i centret – 20.000 afsættes på budgettet. Forslaget vedtaget
3. Der nedsættes et udvalg til at foreslå en kommunikationsplatform. Forslaget vedtaget.
4. Bestyrelsen pålægges at sikre at der udpeges ansvarspersoner i og omkring centret osv.
Forslaget vedtaget.
6. Jonna Andersen blev valgt som medlemsrepræsentant i bestyrelsen og Bolette Sølyst som
suppleant.
7. Bilagskontrollant: Erik Christensen

8. Eventuelt: Der blev efterlyst igangsættelse af aktiviteter på den udendørs fitnessbane.
Instruktørerne vil gerne have holdtræning derude, og efterlyste retningslinjer for anvendelsen.
Gymnastikforeningen er ansvarlig for banen, så det anbefales at instruktørerne kontakter den.
Det blev foreslået at flytte generalforsamlingen til april, så regnskabet kunne offentliggøres i god
tid. Kommunens bestemmelser forhindrer dette.
Der blev spurgt ind til bestyrelsesvalg, men de 4 medlemmer af bestyrelsen er ikke valgt på
generalforsamlingen, men udpeget af 4 andre idrætsforeninger.
Der blev efterlyst opdatering af administrationssystemet.
Der blev givet udtryk for, at der er en dårlig tone i centret og at der en meget lav tolerancetærskel
over for bump fra tunge løft. Vi kan kun henstille til at vise hensyn og være tolerant og så håbe på,
at de nye måtter vil løse problemet. Generelt henstilles der til at alle er opmærksomme på en
ordentlig tone i centret.
Der blev udtrykt kritik af de nye cykler, som ikke kan kommunikere med Garmin og kræver en
smartphone. Carsten og cykelinstruktørerne følger op på problemet.
Der blev spurgt om frivillige og instruktører til padelbanerne, men det er endnu ikke på plads.
Der blev efterspurgt trøjer, sko og T-shirts til de frivillige. Carsten ser på det.

Der er mange medlemmer i centret og mange træner meget flittigt, hvilket betyder at pladsen kan
føles trang til tider. Hvis det ikke lykkes at skabe mere plads, kan det blive nødvendigt at stoppe
medlemsoptag i en periode. En løsning kunne være en udvidelse af centret, f.eks ved at inddrage
forgangen. Carsten opfordres til at tage forslaget op på næste bestyrelsesmøde i AIKfonden.
Der blev udtrykt stor ros til ”det fedeste center og dets dygtige frivillige. ”
Flere frivillige udtrykte frustration over den haltende kommunikation med bestyrelsen.
”De frivillige skal ses og høres og der skal være en ordentlig tone”.

Dirigent: Egon Wille
Referent: Ellen Sørensen


 

Vedtægter for AIK Fitness
• 1. Navn og hjemsted
• 2. Formål
• 3. Medlemskab
• 4. Indmeldelse
• 5. Udmeldelse
• 6. Abonnement
• 7. Udelukkelse og eksklusion
• 8. Bestyrelse
• 9. Ordinær Generalforsamling
• A. Dagsorden
• B. Generalforsamlingens ledelse m.v.
• C. Bestyrelse - Valg
• 10. Ekstra ordinær generalforsamling
• 11. Tegningsret
• 12. Regnskab
• 13. Bilagskontrol
• 14. Vedtægtsændringer
• 15. Foreningens opløsning
• 1 Navn og hjemsted
Foreningen AIK Fitness har hjemsted i Stevns Kommune, er stiftet i år 2012. Foreningen er stiftet
i samarbejde mellem AIK 65 Strøby Gymnastik, AIK 65 Strøby Badminton, AIK 65 Strøby Fodbold
og Stevns Floorball Klub.
• 2 Formål
Foreningens formål er at drive et Fitness Center i Strøbyhallen til gavn for moderforeningernes
medlemmer og borgerne i Strøby-Strøby Egede- Vallø området og med udgangspunkt i
fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at
udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.
• 3 Medlemskab
Alle som er fyldt 13 år kan blive medlem af foreningen. Personer under 18 år optages efter
samtykke fra respektive forældre eller værger.
• 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside. Ved indmeldelse vælges en
Abonnementsperiode og der betales forud for den aftalte periode. Abonnementet forlænges
automatisk indtil dette aktivt opsiges.

• 5 Udmeldelse
Udmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens mail.
Abonnement tilbage betales ikke.
• 6 Abonnement

Abonnement, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
• 7 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt foreningens ordensregler ikke overholdes.
abonnementet tilbagebetales ikke ved udelukkelse eller eksklusion.
Beslutning om udelukkelse eller eksklusion skal godkendes af bestyrelsen.

• 8 Bestyrelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til
vedtægterne.
Bestyrelse består af 5 medlemmer, en repræsentant fra hver de fire moderforeninger samt et
valgt medlem på den årlige generalforsamling. Det valgte medlem sidder for en periode på 1 år.
De udpegede repræsentanter sidder i 2 år. Repræsentanter fra AIK 65 Strøby Gymnastik og AIK
65 Strøby Badminton udpeges lige år og repræsentanter fra AIK 65 Strøby Fodbold og Stevns
Floorball udpeges i ulige år. Hvis et bestyrelsesmedlem får forfald skal de respektive moderklub
indstille en suppleant.
Der vælges ligeledes en suppleant for det valgte medlem for en periode på 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en Formand, en Kasserer og en Sekretær.
• 9 Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer med et aktivt abonnement,
samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel via vores interne nyhedsbrev, ved
opslag i Centeret og på foreningens hjemmeside samt Facebook med angivelse af dagsorden.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på foreningens hjemmeside.
Forslag til valgt medlem til bestyrelsen skal oplyses til bestyrelsen senest 7 dage før
generalforsamlingen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

• 9 A Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af det godkendt regnskab for det forløbne år.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til godkendelse.
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af medlemsrepræsentant til bestyrelse samt suppleant
7) Valg af Bilagskontrollant
8) Eventuelt
• 9 B Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger
træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning
kvalificeret majoritet – jvf. § 14 og § 15

• 9 C Valg til Bestyrelse
Blandt de, af foreningens medlemmer, foreslåede kandidater, vælger generalforsamlingen et
medlem samt en suppleant til bestyrelsen. Begge er valgt for 1 år.

10 Ekstra Ordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst en
femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelse
fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt
angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m.
gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

• 11 Tegningsret
• Foreningen tegnes af formanden.
• Ved økonomiske dispositioner over kr.50.000 kræves dog underskrift af formand og
kasserer i forening.
• Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
• Låneoptagelse skal ligeledes godkendes på generalforsamlingen.
• Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden
eller kasserer er til stede.
• Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne.

• 12 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr.
31. december til bilagskontrollanten.
Driftsregnskab og status forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være
forsynet med bilagskontrollantens påtegning og underskrift.

• 13 Bilagskontrol
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en bilagskontrollant.
Revisorformen er regnskabsmæssig kontrol, og driftsregnskab og status forsynes med en
påtegning.
Bilagskontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
• 14 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer skal udsendes med dagsorden til generalforsamling.

• 15 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves,
at mindst 3⁄4 af de afgivne
stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til
stede.
Ved beslutning om foreningens opløsning overgår en eventuel formue til moderklubberne i
samme forhold som disse investerede startkapital ved etableringen af AIK Fitness.
Vedtaget på stiftende generalforsamlingen for AIK Fitness den 11. december 2012
Reviderede vedtægter godkendt på ekstra ordinær generalforsamling d. 12. september